Ateliers Van Thiel voor stillevens, portretten en schildercursussen voor de liefhebber en de professional  
Home Nieuws Galerie Lessen/cursussen Biografie Contact
           

A In deze disclaimer wordt verstaan onder:

1.      de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

2.      de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina Alexandra van Thiel;

3.      gebruik(en): laden, inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen ;

4.      u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; 5.      de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluid- en/of videofragmenten en/of andere objecten; 6.      schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

B Het onderstaande is van toepassing op de webpagina.

Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1.      De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

2.      De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

3.      De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

4.      De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

5.      Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

6.      Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

7.      De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

8.      U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

C.      Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster.

D.      De Internetredactie
probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

E.      Teksten en tarieven op de site
De weergegeven teksten, gegevens en prijzen worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijziging en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor  foutieve informatie.

F.      Persoonsgegevens
Wanneer u het contactformulier gebruikt op deze site, vragen we u een paar gegevens in te vullen. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze service. Zie ook de Privacy voorwaarden.

G.     Cookies
Om U een optimale service aan te bieden kunnen wij gebruik maken van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u laat weten telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Momenteel maken wij geen gebruik van cookies maar check dit statement regelmatig mocht dat fenomeen u verontrusten.

H.     Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

I.        Linken naar deze site
Het is de gebruiker van deze site toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen de eigen site en deze site.

J.       Prijzen, formaten, andere gegevens
De prijzen, formaten, andere gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens. De betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier en elders gepubliceerde/getoonde gegevens.

K.      Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

L.     www.alexandravanthiel.nl
wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. www.alexandravanthiel.nl is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf www.alexandravanthiel.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Alle rechten voorbehouden.

.

 

© Alexandra Van Thiel, aangesloten bij Pictoright • disclaimer • sitemap • privacy